گروه ساختمانی و معماری احمدیان با هدف خدمت رسانی در عرصه معماری و صنعت ساختمان و با مشارکت تیمهای خـلاق ، متخصص و با یک ده  تجـربه  طی سال های فعالـیت خود این افـتخار را داشتـه که به بهبـود سطـح کیـفی طـراحی و اجـرایی پـروژه های ویلایی و آپارتمانی کـمـک کنـد. در این راستـا با توجـه به توانمنـدی ها و سوابـق مان در عرصـه صنعـت سـاختمان ، آمـاده ارائـه خدمـات تخصصـی در اجرای پروژه های ساختمانی می باشیم.

درباره ما